Regulamin

 


1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania
dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o
Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.silixpolska.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – ABe.factory Artur Bruś  (adres prowadzenia działalności: ul.Bytomska 15,42-202 Częstochowa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypo,spolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5732839897, REGON 380357319, adres poczty elektronicznej: kontakt@silixpolska.pl, numer telefonu: (+48) 792221192 , 662159325 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA –ABe.factory Artur Bruś  (adres prowadzenia działalności: ul.Bytomska 15, 42-202 Częstochowa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5732839897, REGON 662159325, adres poczty elektronicznej: kontakt@silixpolska.pl, numer telefonu: (+48) 792221192, 662159325 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422).
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
ABe.factory Artur Bruś 
ul.Bytomska 15, 42-202 Czestochowa
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 5732839897, REGON 380357319
Adres poczty elektronicznej: kontakt@silixpolska.pl
Adres strony internetowej: www.silixpolska.pl
Numer telefonu +48792221192, 662159325(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego
operatora)
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu
wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych
Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak
kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz
dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA” pod adresem: www.silixpolska.pl
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy
Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pod danymi wysyłkowymi pola „DALEJ”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co
powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy po ówczesnym poinformowaniu klienta elektronicznymi środkami przekazu.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
5.5 Dostawa produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być zrealizowana na życzenie klienta i w tym przypadku koszty transportu są każdorazowo kalkulowane indywidulanie oraz przedstawiane w formie pisemnej na podany e-mail klienta w celu akceptacji.
5.6 Czas wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
 

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu
oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient
zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
6.4 Zwykły przelew na konto ING bank ślaski jak i pozostałe płatności szybkie realizowane za pomocą Przelewy24 oraz PayPal są zwolnione z dodatkowych opłat.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na nasz adres: ABe.factory Artur Bruś , ul.Bytomska 15, 42-202 Częstochowa, z zachowaniem 14 dniowego terminu.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
 
Adresat:  ABe.factory Artur Bruś , ul.Bytomska 15, 42-202 Częstochowa
 
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:...........................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 
Data zawarcia umowy*/odbioru*.............................................................................
Imię i nazwisko Konsumsneta(-ów)...........................................................................
Adres Konsumenta(-ów).........................................................................................
 
 
Data......................Podpis konsumentów(-ów).........................................................
 
*Niepotrzebne skreślić

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.  Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty włączając w to kwotę za transport na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, przy czym zwracana kwota za transport może być kwotą wynikajacą z najtańszej usługi oferowanej przez Sprzedającego. 
7.5 Koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego wynikającej z odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..  
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
adres ul.Bytomska 15, 42-202 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@silixpolska.pl
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
zakresie określonym Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..  
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul.Bytomska 15, 42-202 Częstochowa lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@silixpolska.pl
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.2.5. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami produktów występujących podczas transportu znajdujących się w paczce, podstawą do złożenia reklamacji jest protokół zniszczenia sporządzany w obecności kuriera/listonosza zaraz po dostarczeniu paczki i stwierdzeniu nieprawidłowości.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR. Państwa dane osobowe zostały podane firmie ABe.factory Artur Bruś dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez ABe.factory Artur Bruś  systemie klasy CRM (Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami ABe.factory Artur Bruś . Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie ABe.factory Artur Bruś  w związku w rozporządzeniem RODO.

9.1 Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klienta jest firma ABe.factory Artur Bruś  (adres prowadzenia działalności: ul.Bytomska 15, 42-202 Częstochowa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5732839897, REGON 380357319, adres poczty elektronicznej: kontakt@silixpolska.pl, numer telefonu: (+48) 792221192, 662159325 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). Informujemy, że firma ABe.factory Artur Bruś  przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail oraz numeru telefonu.

9.2 Inspektor ochrony danych osobowych
ABe.factory Artur Bruś  nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@silixpolska.pl
 
9.3 Cele i podstawy przetwarzania
Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9.4 Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma ABe.factory Artur Bruś przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla ABe.factory Artur Bruś  ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są ABe.factory Artur Bruś  potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (otrzymywanie newslettera). Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – ABe.factory Artur Bruś  zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

9.5 Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez ABe.factory Artur Bruś  produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub ABe.factory Artur Bruś  ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

9.6 Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spnstytuedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące ABe.factory Artur Bruś , firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie ABe.factory Artur Bruś , wszelkie informacje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa, na podstawie odrębnej zgody partnerzy ABe.factory Artur Bruś  w celu uzyskania specjalnej oferty. W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy ABe.factory Artur Bruś .

9.7 Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
    prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
    prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
    prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
    prawo do przenoszenia danych;
    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422), oraz Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w
zakres tej działalności.
10.3. 
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: 
- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
- zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, 
- wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 
- siły wyższej, 
- zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmian nazwy Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu.
- zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.

Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział
umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób
naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone
lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach
dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:
https://silixpolska.pl/pl/i/Regulamin/3
oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na
stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku
Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji
Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów
zawieranych na odległość.
10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl